REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod. a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedený způsob doporučen, tím však není dotčeno právo spotřebitele reklamovat zboží přímo u prodávajícího v zákonných lhůtách.


Vrácení zboží

Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za něj peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží přímo zasílateli. Náklady na poštovné při vrácení zboží hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny bankovním převodem na jeho účet. Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a pokud možno v originálním nepoškozeném obalu.

 

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace (dodavateli). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno.

 

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající  po kupujícím, který není spotřebitelem požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

 

PROHLÁŠENÍ O POSKYTNUTÍ ZÁRUKY VÝROBCE FEIN (STAV K 1. LEDNU 2020)

Každé elektrické nářadí FEIN je pečlivě zkoušeno, testováno a podléhá přísné kontrole řízení kvality společnosti FEIN. Smluvní nebo zákonné nároky ze záruky vůči prodejci nejsou touto zárukou výrobce dotčeny.

Záruka výrobce FEIN je poskytována v souladu s těmito podmínkami:

 1. Záruční doba pro spotřebitele jsou dva roky. Pro podnikatele je záruční doba jeden rok. Záruční doba počíná běžet od data zakoupení prvním uživatelem.
 2. Záruka se nevztahuje na:
  1. části nářadí, které podléhají běžnému nebo přirozenému opotřebení při používání (např. uhlíkové kartáčky nebo kotvy) a které mají omezenou životnost, dále pak na ostatní škody na elektrickém nářadí vzniklé na základě běžného nebo jiného přirozeného opotřebení při používání. Za závadu proto není považováno, a ani se nejedná o předmět záruky výrobce FEIN, pokud z důvodu vysokého zatížení dojde k dosažení konce životnosti výrobku ještě před uplynutím záruční doby.
  2. poškození v důsledku vyšší moci, např. z důvodu požáru, výbuchu, zřícení, úderu bleskem, extrémních okolních podmínek a jiných živelních škod.
  3. závady vzniklé následkem nedodržení pokynů k použití, neodborného používání, přetížení nebo chybné údržby či péče.
  4. škody, které vznikly při používání náhradních nebo rozšiřujících dílů nebo příslušenství, které nejsou originálními díly společnosti FEIN, a používání takových dílů by mohlo způsobit škody nebo by se tyto díly mohly podílet na jejím vzniku.
  5. výrobky, u kterých byly provedeny změny nebo byly jakkoliv doplněny.
  6. elektrické nářadí, které bylo částečně nebo kompletně rozmontováno; nelze ho v případě uplatnění záruky předložit ani zaslat.
 3. Uznaný případ uplatnění záruky může společnost FEIN podle svého uvážení vyřešit dvěma způsoby: společnost FEIN může nářadí pro uživatele bezplatně opravit nebo ho může vyměnit za nezávadný produkt (podle okolností za následný model). Vyměněné díly nebo nářadí přecházejí do vlastnictví společnosti FEIN.
 4. Nárok na záruku musí být uplatněn během záruční doby podle bodu 1. V tomto případě je nutné předložit nebo zaslat prodejci či záručnímu servisu FEIN příslušné nářadí a originální doklad o zakoupení, na němž musí být uvedeno datum nákupu a označení produktu.
 5. Na vyměněné díly se v rámci záruční opravy vztahuje nová, jednotná záruční lhůta o délce 12 měsíců, která počíná běžet vydáním opraveného nářadí uživateli. Nevyměněné díly tím nejsou dotčeny. Záruční lhůta na nářadí se po poskytnutí záručního plnění neprodlužuje ani neobnovuje.
 6. Při zaslání produktu přebírá zasilatel (kupující) riziko i náklady na přepravu. Případně může kupující využít službu vyzvednutí produktu společností FEIN, pokud je taková služba v dané zemi poskytována.
 7. Plnění plynoucí z tohoto prohlášení o poskytnutí záruky přebírá sama společnost FEIN a firmy výslovně autorizované k této činnosti společností FEIN

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS (STAV K 1. LEDNU 2020):

 1. Na veškeré elektrické nářadí FEIN a pásové brusky i lithium-iontové akumulátory a příslušné nabíječky zakoupené od 1. ledna 2020 v autorizovaných specializovaných prodejnách se tato záruční doba plynoucí z prohlášení o poskytnutí záruky výrobce FEIN vůči prvním majitelům (uživatelům) prodlužuje na 3 roky, pokud se kupující zaregistruje do 6 týdnů od data nákupu. Pokud není dále upraveno jinak, platí pro 3letou záruku FEIN PLUS ustanovení prohlášení o poskytnutí záruky výrobce FEIN.
 2. Prodloužení lhůty po uplynutí 3 let není v rámci programu „3leté záruky FEIN PLUS“ možné.
 3. „3letá záruka FEIN PLUS“ neplatí pro: vysokofrekvenční elektrické nářadí FEIN, šroubováky AccuTec, balancéry, nářadí na opracování trubek, pneumatické nářadí, akumulátorové bloky NiCd a NiMH a příslušné nabíječky a pro obaly produktů, např. kufry. Pro tyto produkty platí i nadále záruka výrobce FEIN.
 4. Tato záruka neplatí ani pro výrobky zakoupené a používané v zemi, která není zapojena do programu „3leté záruky FEIN PLUS“. Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, je uveden na stránkách warranty.fein.com.
 5. Kritéria uvedená v bodě 2 prohlášení o poskytnutí záruky výrobcem FEIN lze navíc rozšířit v případě, že u určitého produktu byla třikrát reklamována srovnatelná závada, a to o vyloučení tohoto produktu z „3leté záruky FEIN Plus“.
 6. Produkty, které již byly přihlášeny a znovu prodány (produkty z druhé ruky), jsou z programu vyloučeny. Kupující použitého nářadí nemůže toto nářadí znovu přihlásit do programu „3leté záruky FEIN PLUS“.
 7. Registraci musí provést kupující sám na internetových stránkách warranty.fein.com. Případně může prodávající (obchodník) provést registraci za zákazníka s jeho souhlasem. Potvrzením je doklad o registraci a originální doklad o zakoupení, ze kterého vyplývá datum nákupu. K registraci dojde teprve tehdy, pokud kupující vyjádří svůj souhlas s uložením uvedených údajů.